Biblioteka...

Poniżej prezentuję linki do moich publikacji, a także publikacji innych autorów, którzy zajmują się tematyką strategii oraz rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Wojciech Dziemianowicz

Zaczynam od tej publikacji, ponieważ wciąż znajduje się na czele listy najczęściej cytowanych moich prac. Może to kwestia czasu, a może czytelnicy uznają, że była to jedna z pierwszych książek na rynku, która starała się wyjaśnić nie tylko przestrzenne zróżnicowanie aktywności inwestorów zagranicznych w Polsce, ale również zobrazować oddziaływanie tych inwestycji na lokalną gospodarkę.  Z sentymentem wspominam moje podróże po gminach województwa olsztyńskiego (!), w których działały zakłady MM International.

Prawidłowe przytaczanie: Dziemianowicz W. (1997) Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.   Zobacz 

 

Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce

Polecam!

Tytuł mówi wiele, dlatego przytaczam fragment recenzji wydawniczej prof. Andrzeja Lisowskiego: "Oryginalność pracy dr. Dziemianowicza związana jest w dużej mierze z odwołaniem się do konkurencyjności jako zmiennej określającej  możliwość ciągłego kreowania tendencji rozwojowych w skali lokalnej. Relatywny charakter tej zmiennej wprost predestynuje geografów ekonomicznych do koncentracji  uwagi na tak ujmowanych właściwościach jednostek terytorialnych, ponieważ własnie relatywne ujęcie tkwi w tradycji studiów geograficznych".

Prawidłowe przytaczanie: Dziemianowicz W. (2008) Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.  Pdf nie jest jeszcze przygotowany. Zainteresowanych proszę o kontakt bezpośredni z biurem. 

 

Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni

W latach 2015 - 2017 w zespole naukowym pod kierunkiem prof. Jacka Szlachty zrealizowaliśmy projekt finansowany ze środków NCN, który miał odpowiedzieć na generalne pytanie: czy regiony peryferyjne (słabo rozwinięte) mogą zmienić ścieżkę rozwoju, gdy podejmą wyzwanie, jakim jest gospodarka innowacyjna? Ośmiu autorów w 21 rozdziałach stara się odpowiedzieć na to pytanie, bazując na wynikach analiz statystycznych oraz studiach przypadków krajowych i zagranicznych.

Prawidłowe przytaczanie całego tomu: Dziemianowicz W., Pylak K., Szlachta J. (red.) (2017) Kreślone innowacjami  ścieżki regionów słabo rozwiniętych, Studia KPZK PAN, tom: CLXXIX, Warszawa. Poszczególne rozdziały książki znajdują się pod tym linkiem: Zobacz 

 

Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych

Cała publikacja poświęcona jest odpowiedzi na pytanie, co decyduje o sukcesie rozwojowym poszczególnych gmin w Polsce? W książce rozwijamy koncepcję łańcucha wartości gminy, którą wprowadziłem w 2007 roku w publikacji "Gmina pasywna" (zob. niżej). W ostatnim rozdziale, wspólnie z prof. Szlachtą rysujemy dwa scenariusze rozwoju gmin. Pierwszy, to: "asfalt i osamotnienie", drugi "grafen i sieci". W publikacji prezentujemy też liczne studia przypadku gmin, a także wyniki ankiet z ponad 500 samorządów lokalnych z Polski. 

Prawidłowe przytaczanie: Dziemianowicz W., Szlachta J. (red.)(2016) Łańcuch wartości gminy, Studia KPZK PAN, Tom: CLXIX.  Zobacz 

 

Łańcuch wartości gminy

Pomysł na badanie naukowe podsunęło nam życie. Jeden z wójtów zadzwonił do marszałka województwa z prośbą, by w  przypadku odrzucenia wniosku jego gminy, który właśnie wysłano, urząd marszałkowski napisał, że wniosek odrzucono - nic więcej. Zdziwiony marszałek  dopytywał, dlaczego?, tłumaczył, że procedury mówią, iż w przypadku niewielkich błędów, muszą poprosić wnioskodawcę o poprawki wniosku etc. Wójt odpowiedział, że wniosek ten złożył tylko po to, by... uspokoić natrętnych radnych gminy, a on sam, wcale ubiegać się o te fundusze nie chce... Taką sytuację nazwaliśmy "aktywnością pozorną", ale w całej Polsce udało nam się znaleźć również gminy pasywne. Badanie pozwoliło sformułować koncepcję łańcucha wartości gminy.

Prawidłowe przytaczanie: Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red.)(2007) Gmina pasywna, Studia KPZK PAN, Tom: CLXII.  W przypadku zainteresowania książką, prosimy o kontakt z biurem.

 

Gmina pasywna

Copyright: Geoprofit 2018