GP Polska 4

Członkowie naszego zespołu mieli przyjemność współpracować z samorządami wojewódzkimi na samym początku ich funkcjonowania. W 1999 roku Wojciech Dziemianowicz był jednym z czterech ekspertów, którzy wspierali władze województwa warmińsko-mazurskiego w tworzeniu pierwszej strategii tego regionu. Współpraca ta została utrzymana przez kolejne dwa cykle aktualizacji Strategii Warmii i Mazur.

Ponadto braliśmy udział w prac związanych z przygotowaniem, ewaluacją lub monitorowaniem strategii następujących województw:

 • podlaskie (diagnoza, współtworzenie dokumentu, proces uspołecznienia);
 • dolnośląskie (ewaluacja ex ante Strategii);
 • lubuskie (ewaluacja ex ante Strategii, współpraca przy budowie systemu monitoringu);
 • mazowieckie (ekspertyzy, diagnozy, system monitoringu);
 • świętokrzyskie (ewaluacja ex-ante, diagnozy, system monitoringu);
 • warmińsko-mazurskie (oprócz wspomnianej strategii, również system monitoringu).

Obok strategii wojewódzkich, ważnym obszarem naszego zainteresowania, są regionalne strategie innowacji. Jak dotąd współpracowaliśmy (w różnym zakresie) z następującymi województwami:

 • podlaskie (opracowanie Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim - RIS3);
 • warmińsko-mazurskie (współpraca przy tworzeniu pierwszej RSI tego województwa oraz analizy na rzecz aktualizacji RSI)
 • świętokrzyskie (analizy służące aktualizacji RSI). 

GP Analizy 2

Analizy, jakie wykonujemy na zlecenie i we współpracy z samorządami wojewódzkimi dotyczą różnych problemów. Poniżej prezentujemy część z nich, jako przykłady obszarów naszego zainteresowania:

 • Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego [w toku].

 • Wzorzec rozwoju Mazowsza. Raport końcowy, opracowanie wykonane przez konsorcjum Geoprofit i  Ecorys Polska na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, [w:] Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 9/2013, MBPR, Warszawa 2013.

 • Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza. Raport podsumowujący warsztaty międzynarodowe przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie [w:] Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 7/2012, MBPR, Warszawa 2012.

 • Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, raport z badań pod tym samym tytułem, wykonanych przez konsorcjum Geoprofit, WARR i Ecorys Polska w ramach projektu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” [w:] Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 5/2012, MBPR, Warszawa 2012.

 • Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, raport z badania wykonanego przez konsorcjum Geoprofit i Ecorys Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2012.

 • Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Wojciech Dziemianowicz i Jacek Szlachta na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.

 • Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego, ekspertyza opracowana przez Geoprofit na zlecenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2010.

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie pomorskim w latach 1998-2008. Trendy i uwarunkowania rozwoju, raport wykonany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Warszawa 2010.

 • Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków UE, opracowanie wykonane przez Geoprofit na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa 2009.

 • Potencjał rozwojowy gmin Lubelszczyzny, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Warszawa 2009.

 • Analiza sytuacji w województwie na podstawie danych zastanych: analiza wyników badań stanu innowacyjności województwa z lat 2004-2008, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa W-M, 2009.

GP Monitoring 2

Od lat staramy się przekonywać, że monitoring strategii wojewódzkiej nie powinien być ograniczany do analizy wskaźników ogólnodostępnych w zasobach GUS (więcej na ten temat w zakładce tematycznej "monitoring"). Aktywnie uczestniczyliśmy w licznych dyskusjach na temat systemu monitorowania dokumentów strategicznych. Naszym sztandarowym osiągnięciem jest "SMS dla Warmii i Mazur" - system monitorowania w rzeczywistości odpowiadający na pytanie: w jakim zakresie realizujemy naszą strategię? SMS dla Warmii i Mazur łączy monitoring strategii wojewódzkiej ze Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

Drugim systemem, który wdrożyliśmy jest "SMS Województwa Świętokrzyskiego". W 2014 roku współpracowaliśmy nad stworzeniem systemu monitorowania Strategii Rozwoju Mazowsza, połączonym z monitoringiem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz nad Portalem informacyjnym na temat realizacji Strategii Województwa Lubuskiego.

Pod koniec 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę ekspercką z samorządem Województwa Opolskiego, której celem jest wsparcie Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego w doskonaleniu procesu monitoringu Strategii.

Ewaluacje, w których Geoprofit uczestniczył jako główny wykonawca lub konsorcjant, to:

 • Ewaluacja ex-post "„Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego” (2014, wspólnie z Ecorys Polska Sp. z o.o.)
 • Ewaluacja Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (2014-2015, wspólnie z Ecorys Polska Sp. z o.o. i WARR) 
 • Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego.
 • Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego.
 • Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju województwa lubuskiego.