GP Partycypacja 1

Zachęcamy NGO'sy do współpracy w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych, ale również wdrażania różnych polityk lokalnych i regionalnych. Nasze doswiadczenie we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi wynika przede wszystkim z charakteru podejścia, jakie stosujemy wspierając władze lokane w budowaniu dokuemntów strategicznych, prowadzeniu monitoringu, czy realizacji badań.

Zawsze opieramy się o współpracę wielopodmiotową, w której NGO'sy stanowią bardzo ważny element. Przykładowo, jedną z grup strategicznych w dokumentach lokalnych, jest złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Mamy bardzo ciekawe doświadczenie we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Organizacji Pozarządowych. Efektem tej współpracy jest wypracowanie - we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta w Elblągu i Stowarzyszenia - projektów dwóch uchwał, które regulują zasady współpracy między urzędem miasta a otoczeniem instytucjonalnym.

GP Szkolenia 2

Dotychczas organizowaliśmy szkolenia, w których przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli pozyskać wiedzę na temat:

  • systemów monitorowania strategii regionalnych;
  • sposobów tworzenia strategii wojewódzkich i strategii lokalnych;
  • budowania relacji na linii władze publiczne - otoczenie;
  • innowacyjności regionów;
  • polityk rozwojowych UE.