GP Analizy 1

Dotychczas na zlecenie administracji rządowej zrealizowaliśmy wiele badań, które dotykają różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego. Najważniejsze obszary naszego zainteresowania, to:

 • inteligentne specjalizacje;
 • konkurencyjność regionów i czynniki rozwojowe;
 • innowacje i innowacyjność;
 • obszary metropolitalne, miasta i polityka miejska.

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

 • Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw (2014)(czytaj),
 • Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wskazane indykatywnie w KSRR 2010-2020 (2012)(czytaj),
 • Instrumenty rozwoju lokalnego – praktyka i możliwości wdrażania nowych rozwiązań (2011), 
 • Analiza obszarów i propozycja kierunków strategicznej interwencji wobec miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (2009);
 • Trendy rozwojowe regionów (2009)(czytaj);

Członkowie naszego zespołu byli i są uczestnikami licznych projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Nauki (projekty realizowane na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej):

 • Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej (w trakcie realizacji),
 • Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych (w trakcie realizacji),
 • Subregionalne bieguny wzrostu (2008-2010),
 • Samorządy lokalne w sieciach gospodarczych (2008-2010),
 • Pasywność samorządu lokalnego jako czynnik utrwalający zróżnicowania regionalne w Polsce w świetle członkostwa w Unii Europejskiej (2005-2007).

 

GP Polska 1

Od lat realizujemy projekty na rzecz administracji rządowej. Szczególnie interesują nas zagadnienia kształtowania polityki regionalnej w Polsce. W ramach tej współpracy członkowie naszego zespołu mogą wskazać następujące doświadczenia:

 • współpracę przy Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego;
 • współpracę przy tworzeniu Strategii Rozwoju Polski Wschodniej (w 2006 roku);
 • współpracę przy Założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (z pięcioma województwami), a następnie usługi eksperckie nad dokumentem rządowym;
 • opracowanie recenzji założeń Strategii Polski Centralnej;
 • realizacja projektu "Trendy rozwojowe polskich województw" na zlecenie MRR;
 • analizy sytuacji w polskich miastach dużych i średnich, pod kątem potrzeby wsparcia przez politykę krajową (na zlecenie MRR); 

Staramy się, by ten obszar naszych zainteresowań był ciągle uprawiany również w kontekście polityk rozwojowych Unii Europejskiej.

GP Polska 3

Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować z administracją centralną w przygotowaniu następujących dokumentów strategicznych:

 • Strategie Rozwoju Polski Wschodniej (w 2006 roku),
 • Strategie Rozwoju Polski Zachodniej,

Przygotowywaliśmy również ekspertyzy, które były częścią prac nad strategiami:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego;
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Planowanie strategiczne stało się naszą główną kompetencją. W latach 2012-2013 zespół Geoprofit przygotował podręcznik dla administracji na temat planowania strategicznego oraz cykl szkoleń, które następnie stały się podstawą ogólnopolskich szkoleń administracji samorządowej.

GP Monitoring 1

Monitoring i ewaluacja to dwa pojęcia, z których ewaluacja jest już bardzo dobrze znana i praktykowana, zaś monitoring przeżywa obecnie fazę rozkwitu. Spośród licznych dokumentów krajowych na szczególną uwagę zasługuje "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta, obszary wiejskie", w której zawarto pomysł na konstrukcję systemu monitorowania polityki regionalnej w Polsce. Konsekwencją tych zapisów i późniejszych działań administracji centralnej było powołanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz aktywne włączenie się Głównego Urzędu Statystycznego w działania poprawiające monitoring procesów rozwojowych na poziomie województw.

Członkowie naszego zespołu uczestniczą od lat w dyskusjach i pracach eksperckich dotyczących zarówno metodologii jak i praktyki monitoringu i ewaluacji. Prowadzimy również w tym obszarze szkolenia.